مسلسل الطوفان – الحلقة 7

اقرأ المزيد

مسلسل الطوفان – الحلقة 6

اقرأ المزيد

مسلسل الطوفان – الحلقة 5

اقرأ المزيد

مسلسل الطوفان – الحلقة 4

اقرأ المزيد

مسلسل الطوفان – الحلقة 3

اقرأ المزيد

مسلسل الطوفان – الحلقة 2

اقرأ المزيد

Song lyrics Habibi (Хабиби) – Azis (АЗИС) – English & Bulgarian (български)

First: Bulgarian

Припев:
Хабиби, спиш ли добре? Завиват ли те?
Храниш ли се? Защото аз не!
По дяволите, обичам тебе!
Умира ми се!
Хабиби, псуваш ли ме? Влачиш ли се
пиян през нощта – защото аз да!
За лудница съм, на дъното съм!
За никъде съм! اقرأ المزيد